ČINNOST SBORU


Výroční valná hromada za rok 2013

Výroční valná hromada začala něco málo po sedmé hodině večerní.

Zahájení a přivítání hostů se ujal jako vždy bratr Ladislav Malčánek, pozdravil a přivítal na naší valné hromadě za rok 2013 hasičské sbory a to z: Davle, Sloupu,  Hvozdnice, Bojanovic, Velké Lečice, Malé Lečice, Senešnice a Čisovic.

Dále pak přivítal jednotlivce: za OSH PZ - pana Zdeňka Mlejnského, za 9.okrsek Svatavu Chrastilovou, za Myslivecké sdružení pana Miroslava Zápotockého, za
Obecní úřad Bratřínov byli omluveni starostka Alena Česáková a místostarostka Dagmara Holková, zástup za OÚ bratr Filip Jankovec.

Předem jsme uctili minutou ticha za ty, kteří nás v loňském roce opustili. Dlouholetí členové bratr Vladimír Petrák ( 53 let u sboru ) a Josef Chadima ( 45 let u sboru ). Dále bratr Ladislav Malčánek přečetl program výroční valné hromady.

Volba volební a návrhové komise, jako členové návrhové a volební komise byli navrženi přítomní: Iveta Svobodová, Petr Čejchan, Jiří Bezecný. Členové návr. a
voleb. komise byli přítomnými členy jednomyslně schváleni.

Zpráva o činnosti SDH za rok 2013 - slovo má bratr Filip Jankovec. Přivítal a pozdravil členy, sbory, hosty, kteří se zúčastnili naší výroční valné hromady. Uvedl, že ke dni 1.1.2014 má SDH Bratřínov 49 členů, přivítal novou členku sestru Lucii Čejchanovou, která přestoupila z SDH Sloup, nového člena Petra Honce, staří sboru 94 let, výkonný sbor SDH se v loňském roce sešel celkem 5x.

V loňském roce jsme zahájili svou činnost Výroční valnou hromadou, kde ze své funkce odstoupil starosta sboru Jan Svoboda, následně byl však zvolen za člena revizní komise. Jako první akci jsme uspořádali naší první hasičskou zabijačku, poděkoval všem zúčastněným za přiloženou ruku k dílu a pak hlavně našemu řezníkovi Vladimíru Lukšanovi. V dubnu jsme pomáhali s přípravou dřeva na hranici pro čarodejnici, kterou jsme si také 30. dubna zapálili. V měsíci květnu jsme se zúčastnili svatoFloriánské mše, kterou uspořádali bratři ze Slap, a která proběhla v místním kostele sv. Petra a Pavla.

Sportovní činnost jsme zahájili 1. Kolo okrskové soutěže ve Štěchovicích, dále pak Nočního útočení v JZD, které pořádá SDH Sloup, V. ročník O pohár starosty města Dobříše, I. Kolo Brdská liga v Bojanovicí.  V měsíci červen nás zasáhli povodně, pak jsme s OÚ uspořádali dětský den, zúčastnili jsme se soutěže v Jablonné O pohár Horních Hbit. V červenci jsme se podívali do Velké Hraštice na Pohár velitele. V srpnu oslavy 115.let SDH Klínec a poslední den v měsíci jsme se podívali na soutěž O pohár starosty města Nový Knín s PS-8. V této době už byla PS-8 zrepasovaná a nablýskaná. V Novém Knína jsme počkali na noční soutěž s PS-12. V září jsme se zúčastnili soutěží: O Pohár starosty OSH v Davli, O Pohár starosty v Nové Vsi pod Pleší, spojené s oslavami 125.let SDH Nová Ves, O Pohár starosty-noční útočení ve Velké Hraštici. Další akcí byla plánovaná exkurze do Plzeňského pivovaru, která se uskutečnila dne 28.9.2013. Soutěžní činnost jsme ukončili již tradičně v říjnu Bojanovickou posvícenskou soutěží. Večer Posvícenská zábava v hospůdce U Hasičů. V Listopadu jsme se někteří členové zúčastnili výletu, exkurze do Mnichova Hradiště - Pivovar Klášter, výlet pořádal SDH v Bojanovicích. Prosinec - tradiční pořádání Mikulášské besídky Obecním úřadem, rozsvícení vánočního stromku na otočce autobusu 6.12.

Zpráva o hospodaření SDH, přečetl Jiří Brečka, hospodář sboru, seznámil členy s finanční situací sboru v pokladně sboru a informoval o počátečním a konečném stavu účtu na bankovním účtu SDH.

Zpráva revize účtu SDH , přečetl Jan Svoboda, vše v pořádku, pokladní kniha je vedena řádně.

Zpráva o činnosti soutěžních družstev, Kateřina Svobodová nás seznámila s výsledky sportovních akcí, kterých se v roce 2013 zúčastnilo soutěžní družstvo žen i mužů.

Volby, předseda návrhové a volební komise Petr Čejchan, volební a návrhová komise navrhuje do výkonného výboru velitelku ženského družstva sestru Kateřinu Svobodovou, dále navrhuje do funkce jednatele sestru Lucii Čejchanovou, jako delegáta na VVH okrsku a Okresní shromáždění delegátů bratra Filipa Jankovce a sestru Kateřinu Svobodovou, nového člena SDH Terezu Hrabětovou, Petra Honce. Všichni navrhovaní byly přítomnými členy SDH Bratřínov zvoleni do navržených funkcí. Dále na návrh výboru SDH navrhuje zvýšení příspěvku na 150 Kč za člena a 100 Kč za mladé hasiče a to s účinností od 1.1.2015. Schváleno

Návrh činnosti na rok 2014, Josef Panýrek. Aktualizovat seznam členů JSDHo, zajistit školení práce s motorovou pilou pro 2-3 členy, uspořádat odborná školení pro členy, provést drobné opravy na technice, uspořádat 2. Hasičskou zabijačku, děti do 15 let a vegetariáni vstup zdarma, ve spolupráci s OÚ uspořádat pálení čarodějnic a den dětí, připravit se na přípravy oslav 95. Výročí založení našeho sboru (květen 2015), uspořádat brigádu na hřišti, zlikvidovat zdraví ohrožující dětské atrakce, zabezpečit prolézací tunel, zkusit sestavit družstvo dětí, uspořádat tradiční posvícenskou zábavu, podpořit ženské družstvo na snaze účastnit se Brdské ligy, významněji spolupracovat s OÚ, uspořádat minimálně jednu hasičskou brigádu pro obec, provést sběr železného šrotu, uspořádat společný výlet nebo exkurzi s hasiči ( pivovar, vinný sklípek,...), zúčastnit se akcí pořádaných okolními sbory ( plesy, VVH, soutěže )

Diskuse bratr Ladislav Malčánek před zahájením samotné diskuse vyzval starostu SDH bratra Filipa Jankovce, ten vyzval členy a došlo k vyznamenání a předání stužek, poděkování, 20 let Roman Petrák, 30 let Josef Panýrek, 60 let Josef Rambousek. Dále předal Čestné uznání SH ČMS Janu Svobodovi a zároveň mu poděkoval. Poděkování a předání kytice paní Janě Dufkové, za práci jednatelky. Došlo k předání pivních pasů, těm členům, kteří se zúčastnili exkurze Plzeň ( Lucie Čejchanová, Petr Honc, Václav Šťástka, Jan Svoboda, Filip Jankovec ). Oznámil osobní jubilea: Daniela Hrabětová 18, Teraza Plochová 20, Jiří Bezecný 35, Josef Marhoul 40, Jiří Šťastný 40, Roman Petrák 40, Josef Panýrek 50, Jiří Dufek 65, Josef Rambousek 80 let.

Diskuse: SDH Malá Lečice - poděkování za pozvání, popřání do Nového roku, SDH Velká Lečice, pozvánka na VVH 4.1.2014, popřál, hovořil o činnosti sboru, o pomoci při povodní, chválil družstvo žen, SDH Davle p. Němec - poděkoval za účast na povodních, pozvánka na VVH 1.února od 17,30hod.+ples, SDH Čisovice Jan Říha, poděkování za pozvání, letos poprvé na VVH v Bratřínově, pozvánka na VVH 18.1., pozvánka na Masopust 15.2., SDH Bojanovice Čížkovská, SDH Sloup Michal Zrno, pozvánka na VVH 8.2. od 17.30hod, nabízí pomoc s dětmi, SDH Senešnice , SDH Hvozdnice p. Věchtík, za OSH PZ p. Mlejnský Zdeněk, za myslivecké sdružení - zdraví Ladislav Malčánek..

Usnesení - Petr Čejchan, předseda návrhové a volební komise bratr Petr Čejchan přednesl členům návrh usnesení výroční valné hromady SDH Bratřínov. Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Závěr - bratr Ladislav Malčánek závěrem poděkoval všem přítomným členům a hostům za účast.